ดูดวง ดูดวงความรัก ดูดวงโชคลาภ ดูดวงการเงิน


ดูดวงชะตากับ พ.สุวรรณ (มงคลชีวิตประจำวันเกิด 7 วัน)  ชื่อดีของคนวันอาทิตย์ดูดวงโชคลาภ

จงรัก รักด้วยความเคารพ

จรณินทร์ ผู้เป็นใหญ่เพราะความประพฤติ

จรณี ปฏิบัติดี

จรรยา ความประพฤติดี

จรุงจิต จูงใจ ดูดวงโชคลาภ

จรัล ก้าวไปข้างหน้า

ดูดวง ดูดวงความรัก ดูดวงโชคลาภ ดูดวงการเงิน

จริต กิริยาอาการ ความประพฤติ

ดูดวงความรัก จริยา ประพฤติดี 

จรูญ ความรุ่งเรื่อง

จตุรวิทย์ ความรู้ 4 ประการ

จันทนา ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง จันทร์ขาวก็เรียก

จาริก ผู้แสวงบุญ

ดูดวง จารี ผู้ประพฤติ

จารุณี สวยงาม

จาตุรนต์ เจ้าแห่งโลก

จิรายุ อายุยืนยาว

จิราเดช มีอำนาจมั่นคง

จิราวิทย์ ความรู้ตลอดกาล ดูดวงความรัก

จิรากร ผู้ที่ทำให้เกิดความรู้

จินดา ความคิด, แก้วมีค่า

จิตรา ชื่อดาวฤกษ์ที่ 14

จิตรา ชื่อดาวดวงหนึ่ง

จิตกวี ใจที่มีอารมณ์อ่อนไหว

จิตนาถ ที่พึงพอใจ

ดูดวง จิตติ มีสติปัญญา

เจตน์ ความตั้งใจแน่วแน่

จำเนียร รู้จักประมาณตน

จำลอง เลียนแบบ

จำนง ตั้งใจ ดูดวงโชคลาภ

จำเริญ ก้าวหน้า

จุฑารัตน์ เครื่องประดับมุข

จุไร ไรผม, ไรจุก

เจนจบ รอบรู้, ผู้มีความรู้

เจนจิรา ผู้เชี่ยวชำนาญอยู่ตลอด

เจรียง ร้องเพลง, ขับกล่อม

ดูดวง เจตนา ความตั้งใจ

แจ่มจันทร์ งามดั่งดวงจันทร์กระจ่าง

แจ่มสิริ มงคลที่ดี ดูดวงโชคลาภ

ฉกาจ เก่งกล้า, อาจหาญ

ฉลวย รูปร่างงาม, สะอดสะอง

ฉลอง น่ายินดี

ฉลาด ปัญญาดี

ฉวีวรรณ ผิวดี

ฉันท์ชนก ผู้สร้างความพอใจ

ฉันทิต ความพอใจ

ฉัยยา ผู้เป็นภรรยา

ฉายา นางผู้งดงาม

เฉิดฉาย สวยงาม

เฉนียน ฝั่งน้ำ ดูดวงความรัก

เฉิดฉาย งามผุดผาด

โฉลก ผู้มีโชคดี ดูดวงโชคลาภ

เฉลี่ยว ผู้มีปฏิภาณไหวพริบดี

ไฉไล งาม

ดูดวง ชนินทร์ ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน

ชนินันท์ ผู้พอใจเป็นใหญ่ในหมู่ชน

ชนิกา ผู้เป็นที่รักของพ่อ

ชนิตา ผู้ให้กำเนิด

ชยันต์ ผู้ชนะ

ชลดา ความเยือกเย็น

ชลธิชา ผู้หญิงแห่งทะเล

ชลชาติ น้ำ

ชลรี ทะเล

ชะลอ ประคองไว้

ชลัท เมฆ ดูดวงโชคลาภ

ชลัซ เกิดอยู่ในน้ำ

ชลันธร มหาสมุทร

ชลิต รุ่งเรือง

ชนุตร์ คนที่ดีกว่า

ชัชชัย ชัยชนะของผู้กล้า

ชัชวาล สว่างรุ่งเรื่อง

ดูดวง ชัญญา ผู้ประเสริฐ

ชโลทร แม่น้ำ, ทะเล

ชัยเดช อำนาจแห่งชัยชนะ

ชัยยุทธ์ ศิลปะการเอาชัยชนะ

ชาคริยา ความเพียร ดูดวงความรัก

ชาคริต ระวังตน

ชาตรี ผู้มีศิลปะการต่อสู้

ชาตรี ผู้มีวิชา

ชาลินี่ หญิงที่มีเสน่ห์

ชานน ความรู้

ชาเยนทร์ ผู้เป็นภรรยา

ชำนิ รู้ชัดเจน, เชี่ยวชาญ

ชำเนียร คนเก่ง ดูดวงโชคลาภ

ดูดวง ชุลี การประนมมือ

ชูจิตต์ ทำให้มีกำลังใจ

ชูขวัญ ทำให้รู้สึกมีกำลังใจ

ไชยันต์ ชนะในที่สุด

ไชยวัฒน์ ความเจริญอันประเสริฐ

โชดก ผู้รุ่งเรือง

โชติช่วง สว่าง, รุ่งเรือง

ญาณาดี ผู้ที่มีความสามารถหยั่งรู้

ญาณวัฒน์ เจริญในความรู้

ญาติกา ญาติพี่น้อง

ญาณี ผู้มีปัญญา

ญาดา ปราชญ์ ดูดวงโชคลาภ

ดูดวง ฐนิต ความมีฐานะ

ฐิติวัลค์ วางตัวไว้งดงาม

ฐานันดร์ มีตำแหน่ง

ฐาปนา แต่งตั้ง, สร้างขึ้น

ฐิติ ความมั่นคง, ความอดทน

ฐิติยา หญิงที่มีความมั่นคง

ณัชชา ทำให้เกิดความรู้

ทิตยา เก่งประดุจนักปราญ์

ดูดวง ณัฏฏ์ ผู้ตั้งอยู่ในความรู้

ณัชกานต์ ผู้ที่รักความรู้

ณิชา สะอาดบริสุทธิ์

ณิชกานต์ บริสุทธิ์และเป็นที่รัก

ณิชนนท์ พรอันบริสุทธิ์

ณิชนาถ ผู้เป็นที่พึ่งอันบริสุทธิ์

ณีรนุช สาวงามบริสุทธิ์

ดนัย บุตรชาย

ดรุณี วัยสาว, วัยรุ่น

ดวงแข พระจันทร์

ดารินทร์ ดวงดาวอันยิ่งใหญ่

ดูดวง ดุสิตา ผู้อยู่สวรรค์

ดรุวรรณ ผิวไม้

เดชา อำนาจ

เดชาติ ลูกศร

คิลากา รอยมงคล

ดิลก เจิมหน้าผากเป็นมงคล

ติณณ์ คนที่หลุดพ้นจากทุกข์

ตีรณ การคิดไตร่ตรอง

ตุลกูล ตระกูลที่มีความยุติธรรม

เตชทัต ผู้ที่มีอำนาจมาก

ดูดวง ไตรตริ คิด 3 ครั้ง

ถวัลย์ เจริญรุ่งเรื่อง

ถิรกุล ตระกุลที่มั่นคง

ถิรวัฒน์ ความเจริญที่มั่นคง

ทรงวุฒิ เปี่ยมด้วยปัญญา 

ทัตธน เศรษฐี ดูดวงความรัก

ทะนุ ระวังรักษา

ทรงวาด ตั้งใจทำ

ทักษ์ เหมาะขยัน

ทาริกา เด็กสาว

ดูดวง เทียมจันทร์ งามดั่งดวงจันทร์

ธรวัมน์ เจริญด้วยสินทรัพย์

ธนเดซ เจริญด้วยอำนาจบารมี

ธงชัย เครื่องหมายแห่งชัยชนะ

ธนัชญา ผู้รู้ในเรื่องทรัพย์

ธรากร ผู้สร้างแผ่นดิน

ธัญญา ผู้มั่งมี, ผู้มีโชค

ธัญรุจ รุ่งเรืองด้วยโชค

ดูดวง ธารณ์ ดำรงไว้

ธิติ ความอดทน

ธีร์ธวัช นักปราชญ์เรืองธงชัย

ธีรเดช มีอำนาจด้วยความรู้

ธีรนาถ ที่พึ่งของนักปราชญ์

ธีวรา ประเสริฐด้วยความรูู้

นิตย์ เที่ยงธรรม

นลิน ดอกบัว ดูดวงโชคลาภ

ดูดวง นวัต ความใหม่

นิธาน ตั้งมั่น

นิชกานต์ เป็นที่รัก

ดูดวง นีรชา ดอกบัว

นิตยา หญิงสาวที่สวยงาม

ยรรยง งามสง่า

ยาใจ เป็นที่ชื่นใจ

ยิหวา ดวงใจ

ยิ่งยง กล้าหาญยิ่ง

ยุกต์ ถูกต้อง 

ยุคล คู่, สอง ดูดวงความรัก

ยุทธนา การต่อสู้, สงคราม

ยุวดี หญิงรุ่น

โยทะกา สมอเรือ

โยธิน ทหาร, นักรบ

งามยิ่ง เยียรยง

รจิต ตกเเต่ง

รจนา คำประพันธ

รจเรข งดงาม, การขีดเขียน

รวยริน เรื่อยๆ

รวยรื่น สบายใจ

รัญจวน สะเทือนใจ

รัตนา ของมีค่าสูง

รวี พระอาทิตย์์ ดูดวงโชคลาภ

ระเด่น โอรสุหรือธิดาของกษัตริย์

รวินท์ ดอกบัว

รัถยา ทางเดิน ดูดวงโชคลาภ

รินรดี ความเพลิดเพลินอยู่เสมอ

ระรื่น เอิบอายใจ

เรืองเดช มีอำนาจ

รังรอง งดงาม

รุ่งโรจน์ เจริญรุ่งเรือง

ราชันย์ เชื้อกษัตริย์

ราตรี กลางคืน

รุจยา น่ารัก

รุจิรา งาม,สง่า

ลลนา ผู้หญิง

ลลนี่ หญิงที่น่ารัก

ลลิตา งามมีเสน่ห์

ลักขณา มีลักษณะที่ดี

ลัคนา เวลาที่เป็นมงคล

ลาวัณย์ ความงาม

ลัญจกร เครื่องหมาย

ลัฐิกา ไม้ถือ, ต้นตาล

ลัชชา มีความละอาย

ลำเนา โฉมงาม

ลิขิต การเขียน ดูดวงความรัก

ลูกกวาด ของหวานทำด้วยน้ำตาล

เลขา งามดั่งเขียน

วนาลี แนวป่า

วรวิทย์ ความรู้อันประเสริฐ

วรกานต์ ประเสริฐและความน่ารัก

วรนาถ ที่พึ่งอันประเสริฐ

วรชาติ เกิดมาดี ดูดวงโชคลาภ

วรากร ที่เกิดที่ประเสริฐ

วริชญ์ ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ

วรางคณา หญิงผู้ประเสริฐ

วรุณ เทวดาแห่งน้ำ

วัชร เพชร

วัฒนา ความเจริญ

วารี สายนํ้า

วารุณี เทพีแห่งสุรา

วิกรานต์ ผู้ก้าวไปข้างหน้า

วิชัย ชัยชนะ

วินิตา หญิงสาว

วิรดา ผู้เว้นจากความชั่ว

วิโรฒ งอกงาม

วิวัฒน์ ความเจริญรุ่งเรื่อง

วีรยา มีความเพียร

วุฒิโย ชนะด้วยปัญญา

วิชนี พัด

วิวิต เงียบ, สงบ

วิวรรธน์ ความเป็นไปในทางเจริญ

วิมล ปราศจากมลทิล

วิไลวรรณ สีงาม

วีจิ คลื่น

วีณา พิณ

วีระ กล้าหาญ

วุฒิ ความเจริญ, ความเป็นใหญ่

เวชกร หมอรักษาโรค

วณิกา ผู้ดีดพิณ

เวมัต ความแตกต่าง, ความแปลก

เวโรจน์ ความรุ่งเรื่อง, ความสุกใส

ไววิทย์ เรียนรู้เร็ว

แวววรรณ ผิวดี, ผิวสวย

 

ดูดวงความรักหลักทักษาตั้งชื่อคนวันจันทร์

1.อักษรที่เป็นบริวาร ของคนวันจันทร์ ได้แก่ ก ข ค ฆ ง ดูดวงความรัก

หากมีอักษรหล่นี้อยู่ในชื่อของคนวันจันทร์ ทำให้คน วันจันทร์ มีบุตร สามี ภรรยา ญาติพี่น้อง คนรู้ใจ คนใกล้ชิดตลอดลูกจ้างชาย-หญิง คนรับใช้ชาย-หญิง คนที่อยู่ในความอุปการะตลอดจนมีเพื่อนฝูงไปมาหาสู่อย่างบริบูรณ์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้

 

2.อักษรที่เป็น อายุ ของคนวันจันทร์ ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ดูดวงการเงิน

หากมีอักษรเหล่นี้อยู่ในชื่อของคนวันจันทร์ ทำให้คนวันจันทร์มี สุขภาพ จิตใจแจ่มใส และอายุยืน ไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

 

3.อักษรที่เป็น เดช ของคนวันจันทร์ ได้แก่ ฏ ฏ ฐ ท ฒ ณ ดูดวงการเงิน

หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันจันทร์ ทำให้คนวันจันทร์มี ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี มีอำนาจวาสนา มีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นที่เคารพนับถือ และน่าเกรงขามแก่คนทั่วไป

 

4.อักษรที่เป็น ศรี ของคนวันจันทร์ ได้แก่ ด ต ถ ท ธน ดูดวงการเงิน

หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันจันทร์ ทำให้คนวันจันทร์มีทรัพย์สินเงินทอง มีเสน่ห์ เป็นที่ชื่นชอบแก่คนทั่วไป นับเป็นสิริมงคลแก่ตน

 

5.อักษรที่เป็น มูละ ของคนวันจันทร์ ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ดูดวงการเงิน

หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันจันทร์ ทำให้คนวันจันทร์มีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีค่า อาทิ บ้าน ที่ดิน อคารที่อยู่อาศัย หรือฐานของตระกูลเป็นปึกแผ่นมั่นคง

 

6.อักษรที่เป็น อุตสหะ ของคนวันจันทร์ ได้แก่ ย ร ล ว ดูดวงการเงิน

ดูดวง หากอักษรเหล่นี้อยู่ในชื่อของคนวันจันทร์ ทำให้คนวันจันทร์ขยันหมั่นเพียร มีความอดทนในการทำงาน ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต(นักโหราศาสตร์บางท่านมีทัศนะต่อกรณีนี้ว่า "ต้องตรากตรำทำงานหนักจึงจะประสบผลสำเร็จ เรียกง่ายๆ ว่าต้องลำบากก่อนจึงจะสบาย")

 

7.อักษรที่เป็น มนตรี ของคนวันจันทร์ ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ ดูดวงการเงิน

ดูดวง หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันจันทร์ ทำให้คนวันจันทร์ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ ทำให้ผู้ใหญ่ผู้อาวุโส เมตตา ส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน

 

8.อักษรที่เป็น กาลกิณี ของคนวันจันทร์ เป็นสระ ได้แก่ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ ดูดวงการเงิน

ดูดวง หากมีสระเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันจันทร์ จะทำให้คนวันจันทร์มีอุปสรรค มีปัญหาในการดำเนินชีวิต มีเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง บางช่วงของชีวิตมีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเป็นทำให้เจ้าของชื่อที่มีอักษร (สระ)กาลกิณี" อยู่ในชื่อของตนนั้นมีเรื่องวุ่นวาย มีเคราะห์และประสบโชคร้ายในชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้หลายท่านทนไม่ไหว ต้องเปลี่ยนชื่อกันใหม่ อย่างที่ให้เห็นอยู่บ่อยๆ บางท่านเปลี่ยนชื่อช่วงวัยทำงาน แต่ก็มีหลายท่านเปลี่ยนชื่อเมื่อมีอายุมากแล้ว

 

9.ชื่อดี ควรประกอบด้วย สระ หรือพยัญชนะที่เป็น เดช, ครีและมนตรี ดูดวงความรัก โดยเพาะผู้ชาย ควรมีสระหรือพยัญชนะที่เป็นคช นำหน้าชื่อส่วนผู้หญิง ควรมีสระหรือพยัญชนะที่เป็นบริวาร, อายุ และ มูล ก็ถือว่าเป็น ชื่อดี แต่ควรเลี่ยงชื่อที่มีสระหรือพยัญชนะที่เป็นกาลกิณี และอุตสาพะ ดูดวงการเงิน

ดูดวงความรัก ตัวอย่าง ลองตั้งชื่อ "ตักทอง" ให้คนเกิดวันจันทร์ แล้วไล่ทักษาประกอบ ดังนี้

พยัญชนะ ต เป็น ศรี  ดูดวง

ไม้หันอากาศ ไม่มีผลอะไร

พยัญชนะ ก เป็น บริวาร

พยัญชนะ ท เป็น ศรี ดูดวง

พยัญชนะ อ ไม่มีผลอะไร

พยัญชนะ ง เป็น บริวาร ดูดวง

 

ดูดวงการเงินสรุปได้ว่า ชื่อ "ตักทอง" เป็น ชื่อดี ของคนวันจันทร์ได้ แม้จะขาดพยัญชนะที่เป็น เดช ไปก็ตาม ส่วนชื่อ "ตักทอง" ควรจะเป็นชื่อหญิงหรือชาย หากพิจารณาตามหลักทักษาแล้ว ควรเป็นชื่อของผู้หญิง เพราะมีพยัญชนะ "ศรี" นำหน้าชื่อ