รวม เลขเด็ด เลขเด็ดงวดนี้ หวยเด็ด หวยแม่นๆ เข้าทุกงวด


 เลขเด็ดงวดนี้ หน้า 273

 

อัจจิมา (อัด – จิ – มา) หมายถึง ผู้รุ่งเรือง, ผู้เป็นแสงสว่าง เด่นด้วยภูมิบริวารและอุตสาหะเสริมให้ท่านแวดล้อมด้วยมิตรและบริวารที่ให้คุณดำเนินชีวิตด้วยความผาสุก เลขเด็ด ๓๒

หวยเด็ด อัญชสา (อัน – ชะ – สา) หมายถึง ความจริงแท้ เด่นด้วยภูมิมูละและอุตสาหะ เลขเด็ดงวดนี้ เสริมให้ท่านดำเนินชีวิตด้วยความผาสุก รุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติเงินทอง การงานเจริญรุ่งเรือง  หวยแม่นๆ ๒๔

อาจรีย์ (อา – จะ – รี) หมายถึง อาจารย์ เด่นด้วยภูมิอายุและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมีพลานามัยที่สมบูรณ์ หวยเด็ด ดำเนินชีวิตโดยปราศจากอุปสรรคและปัญหามากตัวยผู้อุปถัมภ์ เลขเด็ด๔๑

หวยเด็ด อิสรีย์ (อิด – สะ – รี) หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ เด่นด้วยภูมิอายุและเดช เสริมให้ท่านเปี่ยมไปด้วยอำนาจวาสนา อายุมั่นขวัญยืน ปราศจากโรคภัย มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ เลขเด็ด ๔๕

อุรวี (อุ – ระ – วี) หมายถึง แผ่นดิน เด่นด้วยภูมิอายุ เสริมให้ท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุยืนยาว เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีฐานะที่มั่นคง เลขเด็ด ๒๔ เลขเด็ดงวดนี้งวดนี้ หวยเด็ด

เกสรา (เกด – สะ – รา) หมายถึง เกสรของดอกไม้ เด่นด้วยภูมิอายุ เดชและมูละ เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา สุขภาพร่างกายแข็งแรง รุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติเงินทอง เลขเด็ด ๑๕

หวยเด็ด เขมจิรา (เขม – จิ – รา) หมายถึง ผู้แคล้วคลาดจากภัยทั้งปวง เด่นด้วยภูมิบริวาร หวยเด็ด อายุมูละและอุตสาหะเสริมให้ท่านมีพลานามัยที่สมบูรณ์ชีวิตมีแต่ความผาสุก มีฐานะมั่นคง เลขเด็ด ๒๔

เขมิกา (เข – มิ – กา) หมายถึง ผู้มีความสุข เด่นด้วยภูมิบริวารและมูละ เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน รุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติเงินทอง การงานรุ่งเรือง เลขเด็ด ๑๕

 

หวยแม่นๆ

 

หน้า 274 หวยแม่นๆ

 

เบญญาภา (เบน – ยา – พา) หมายถึง รัศมีของปัญญา เด่นด้วยภูมิบริวารและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมีความราบรื่นในทุกด้าน แวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน เลขเด็ด ๑๕

โกเมศ (โก – เมด) หมายถึง ดอกบัว เด่นด้วยภูมิบริวาร เดช และมูละ เสริมให้ท่านรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติ เลขเด็ดงวดนี้ มากด้วยอำนาจวาสนา แวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน เลขเด็ด ๑๙ หวยเด็ด

ไอศูรย์ (ไอ – สูน) หมายถึง มีความเป็นใหญ่, มีอำนาจ เด่นด้วยภูมิบริวารและเดช เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุนเปี่ยมด้วยอำนาจวาสนา เป็นที่เคารพยำเกรง เลขเด็ด ๔๕ หวยเด็ด

 

อักษรนำหน้าชื่อ ภูมิมูละ

ภูมิมูละของท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี คือ พระจันทร์ (๒) ชื่อพยัคฆ์นามประกอบด้วยอักษร ก, ข, ค, ฆ ง หากต้องการความเป็นมงคลของชื่อตามหลักเลขศาสตร์ด้วยแล้ว อักษรที่ควรนำมาใช้

จะมีอยู่สองตัวด้วยกัน นั่นคือ ค ที่เป็นศุภเคราะห์ และอักษร ก ที่เป็นอักษรพระอาทิตย์ ถึงจะเป็นบาปเคราะห์แต่เป็นดาวคู่มิตร ที่ร้ายจะกลายเป็นดี ส่วนอักษร ข, ง เป็นอักษรพระจันทร์ ถึง

จะเป็นศุภเคราะห์ แต่เพราะเป็นดาวคู่ศัตรู จึงไม่ควรนำมาใช้เป็นอักษรแรกของชื่อ หวยแม่นๆ

ค เป็นอักษรที่มีเลขกำกับเท่ากับ ๔ เทียบได้กับพระพุธ เป็นศุภเคราะห์ ธาตุน้ำ

ก เป็นอักษรที่มีเลขกำกับเท่ากับ ๑ เทียบได้กับพระอาทิตย์ เป็นบาปเคราะห์ ธาตุไฟ หวยเด็ด

อักษรในภูมิมูละช่วยเสริมในเรื่องทรัพย์สินเงินทอง ผลประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและที่จะเพิ่มพูนในอนาคต ท่านที่ต้องการให้ลูกหลานหรือตัวท่านเติบใหญ่มีฐานะมั่นคง มีหน้าที่การงานที่ดี

มั่งมีด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองและช่องทางเข้าของเงิน หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง ก็ให้ใช้อักษรในภูมิมูละนีนำหน้าชื่อ หรือให้มีปรากฏในชื่อมากกว่าหนึ่งตัว

 

เลขเด็ดงวดนี้ หน้า 275

 

กชพร (กด – ชะ – พอน) หมายถึง ดอกบัว เด่นด้วยภูมิบริวารอายุ และอุตสาหะ เสริมให้ท่านปราศจากโรคภัย ชีวิตปราศจากอุปสรรคและปัญหา มากด้วยผู้อุปถัมภ์ หวยแม่นๆ ๑๕

กมลพร (กะ – มน – พอน) หมายถึง ผู้มีใจที่ประเสริฐ เด่นด้วยภูมิบริวารและอายุ เสริมให้ท่านแวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง การงานมั่นคง เลขเด็ด ๒๔

กรณ์ (กอน) หมายถึง การกระทำ เด่นด้วยภูมิบริวารและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน หน้าที่การงาน เจริญรุ่งเรือง มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคง  ๒๙ หวยเด็ด

กรรภิรมย์ (กัน – พิ – รม) หมายถึง ฉัตรห้าชั้นสำหรับใช้ในพระราชพิธีใหญ่ เด่นด้วยภูมิบริวาร อายุและศรี เสริมให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีเกียรติยศชื่อเสียง การงานรุ่งเรือง หวยแม่นๆ ๔๐ เลขเด็ดงวดนี้งวดนี้ 

กรวรรณ (กอ – ระ – วัน) หมายถึง มือที่มีผิวสวย เด่นด้วยภูมิอายุและมนตรี เสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อายุยืนยาว ฐานะมั่นคง หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง หวยแม่นๆ ๒๔

หวยเด็ดกฤษณะ (กริด – สะ – นะ) หมายถึง พระนารายณ์ร่างอวตารปางที่แปด เด่นด้วยภูมิเดช ศรีและมนตรี เสริมให้ท่านได้เป็นเจ้าคนนายคนมีเกียรติยศชื่อเสียงมากด้วยผู้อุปถัมภ์ เลขเด็ด ๑๕

กษิรา (กะ – สิ – รา) หมายถึง น้ำนม เด่นด้วยภูมิอายุ เดชและศรี เสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ได้เป็นเจ้าคนนายคน เปี่ยมด้วยอำนาจวาสนา มีฐานะที่มั่นคง  ๑๔

เลขเด็ดงวดนี้งวดนี้ หน้า 276 หวยเด็ด

กัญญา (กัน – ยา) หมายถึง สาวงาม เด่นด้วยภูมิศรีและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมากด้วยเกียรติยศชื่อเสียง มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ ชีวิตปราศจากอุปสรรคและปัญหา เลขเด็ด ๑๔

กัญญาวีร์ (กัน – ยา – วี) หมายถึง หญิงสาวที่มีความกล้าหาญ เด่นด้วยภูมิอายุ ศรีและอุตสาหะ หวยเด็ด เสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีเกียรติยศชื่อเสียง ได้เป็นเจ้าคนนายคน เลขเด็ด ๔๐ หวยเด็ด

กัมพล (กำ – พน) หมายถึง ผ้าที่ทอขึ้นจากขนสัตว์ เด่นด้วยภูมิ บริวาร อายุและศรี เสริมให้ท่านแวดล้อมด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน สุขภาพร่างกายแข็งแรง ฐานะมั่นคง เลขเด็ด๒๔

กัมลาส หวยแม่นๆ   (กำ – มะ – ลาด) หมายถึง พระพรหม เด่นด้วยภูมิบริวาร อายุ เดชและศรี เสริมให้ท่านได้เป็นเจ้าคนนายคน เปี่ยมด้วยอำนาจวาสนา ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีฐานะมั่นคง  ๒๔

หวยเด็ด การัณย์ (กา – รัน) หมายถึง หน้าที่การงาน เด่นด้วยภูมิอายุ ศรีและมนตรี เสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มากด้วยผู้อุปถัมภ์ มีฐานะมั่นคง  หวยแม่นๆ  ๓๒

คณพิชญ์ (คะ – นะ – พิด) หมายถึง กลุ่มนักปราชญ์ เด่นด้วยภูมิบริวาร ศรี อุตสาหะและมนตรี เสริมให้ท่านแวดล้อมด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน มีเกียรติยศชื่อเสียง เลขเด็ด ๓๖ หวยแม่นๆ  

คณิฏฐา (คะ – นิด – ถา) หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ในกลุ่มชน เด่นด้วยภูมิศรีและมนตรี เสริมให้ท่านมีชื่อเสียงเกียรติยศ เป็นที่นับหน้าถือตาหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง มีฐานะที่มั่นคง เลขเด็ด ๓๒

คณิศร (คะ – นิด – สอน) หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน เด่นด้วยภูมิอายุ เดช ศรี มูละและมนตรี เสริมให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง มากด้วยผู้อุปถัมภ์ เลขเด็ด ๒๔

เลขเด็ดงวดนี้ หน้า 277

คมิก (คะ – มิก) หมายถึง ผู้ที่กำลังจะเดินไปข้างหน้า เด่นด้วยภูมิอายุและศรี เสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย อายุยืนยาว มีเกียรติยศชื่อเสียง การงานรุ่งเรือง เลขเด็ด ๑๔

ครองขวัญ (ครอง – ขวัน) หมายถึง มีสิ่งอันเป็นมงคล เด่นด้วยภูมิอายุ ศรีและอุตสาหะ หวยเด็ด เสริมให้ท่านปราศจากอุปสรรคและปัญหา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มากด้วยผู้อุปถัมภ์ เลขเด็ด ๓๒

ครองลาภ (ครอง – ลาบ) หมายถึง ผู้เปี่ยมไปด้วยวาสนา เด่นด้วยภูมิบริวาร อายุ และศรี เสริมให้ท่านแวดล้อมด้วยมิตรและบริวารที่ดีเกื้อหนุน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุยืนยาว ๒๔

เลขเด็ดงวดนี้ อักษรนำหน้าชื่อ ภูมิอุตสาหะ หวยเด็ด

 

ภูมิอุตสาหะของท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี คือ พระอังคาร(๓) ชื่อราชสีห์นาม ประกอบด้วยอักษร จ, ฉ, ช, ซ, ฌ, ญ หากต้องการความเป็นมงคลของชื่อตามหลักเลขศาสตร์ด้วยแล้ว อักษรที่

ควรนำมาใช้จะมีอยู่สี่ตัวด้วยกัน นั่นก็คือ จ, ฉ, ญ, ฌ เพราะทั้งสี่ตัวตรงกับตำแหน่งดาวศุภเคราะห์ หวยแม่นๆ

จ เป็นอักษรที่มีเลขกำกับเท่ากับ 5 เทียบได้กับพระศุกร์ เป็นศุภเคราะห์ ธาตุน้ำ

ฉ, ฌ เป็นอักษรที่มีเลขกำกับเท่ากับ ๕ เทียบได้กับพระพฤหัสบดี เป็นศุภเคราะห์ ธาตุดิน

ช เป็นอักษรที่มีเลขกำกับเท่ากับ ๒ เทียบได้กับพระจันทร์ เป็นศุภเคราะห์ ธาตุดิน หวยแม่นๆ

 

อักษรในภูมิอุตสาหะช่วยเสริมในเรื่องความมุมานะอุตสาหะ ความสำเร็จในสิ่งที่ทำ การดำเนินชีวิต ท่านที่ต้องการมีชีวิตที่ราบรื่นปราศจากอุปสรรค เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ให้ท่าน

ใช้อักษรในภูมิอุตสาหะนำหน้าชื่อ หรือมีอยู่ในชื่อมากกว่าหนึ่งตัว เพื่อเสริมและแก้ไขให้ชีวิตของท่านมีความราบรื่น และประสบความสำเร็จ เลขเด็ดงวดนี้

 

หวยเด็ด

 

หวยแม่นๆ หน้า  278

 

ชื่อที่คัดสรรแล้ว

 

จงกล (จง – กน) หมายถึง บัว, บัวสาย เด่นด้วยภูมิอายุและมูละ เลขเด็ดงวดนี้ เสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มากด้วยมิตรและบริวารที่คอยเกื้อหนุน รุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองหวยแม่นๆ  ๑๕

จรณะ (จะ – ระ – นะ) หมายถึง ผู้มีความประพฤติดี เด่นด้วยภูมิอายุ ศรีและมนตรี เสริมให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง มีเกียรติยศชื่อเสียงผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หวยแม่นๆ   ๑๙ หวยเด็ด

เลขเด็ดงวดนี้ จรณ์ (จอน) หมายถึง ผู้มีความประพฤติดี เด่นด้วยภูมิอายุและมนตรี เสริมให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง สุขภาพร่างกายแข็งแรง ผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคง เลขเด็ด ๒๔

จรรยาภรณ์ (จัน – ยา – พอน) หมายถึง เค  หวยเด็ด

เครื่องประดับที่ประณีตเด่นด้วยภูมิบริวาร ศรีและมนตรี เสริมให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน แวดล้อมไปด้วยผู้อุปถัมภ์ มีฐานะที่มั่นคง เลขเด็ด ๒๔

เลขเด็ดงวดนี้ จรัสพงศ์ (จะ – หรัด – พง) หมายถึง ผู้เกิดในตระกูลที่รุ่งเรือง เด่นด้วยภูมิศรี เดช และอายุ เสริมความเป็นสิริมงคลในทุกด้าน ประสบความสำเร็จในชีวิต ได้เป็นเจ้าคนนายคน หวยแม่นๆ  ๔๗

จริม (จะ – ริม) หมายถึง สุดท้าย ในที่นี้หมายถึงน้องคนเล็ก ลูกคนเล็ก เด่นด้วยภูมิบริวาร อายุและศรี เสริมให้ท่านแวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน มีฐานะมั่นคง หวยแม่นๆ   ๑๙

จรีภรณ์ (จะ – รี – พอน) หมายถึง มีดาบหรือหอกคอยค้ำจุน เด่นด้วยภูมิบริวาร อายุ ศรีและมนตรี เสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงการงานเจริญรุ่งเรือง มากด้วยผู้อุปถัมภ์ หวยแม่นๆ เลขเด็ด ๓๖

 

เลขเด็ดงวดนี้ หน้า 279  หวยเด็ด

 

หวยเด็ด จักรกฤช (จัก – กริด) หมายถึง จักรและกฤชของพระนารายณ์ เด่นด้วยภูมิอายุ ศรีและมูละ เสริมให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง รุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติเงินทอง หน้าที่การงานมั่นคง เลขเด็ด ๑๗ หวยแม่นๆ

จักรภพ (จัก – กะ – พบ) หมายถึง แผ่นดินที่รวมเข้าด้วยกัน เด่นด้วยภูมิอายุ ศรีและมูละ เสริมให้ท่านปราศจากโรคภัย เลขเด็ดงวดนี้ แวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน ฐานะมั่นคง หวยแม่นๆ  ๒๔

จารวี (จา – ระ – วี) หมายถึง ผู้ที่มีความงาม เด่นด้วยภูมิอายุและศรี่ เสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มากด้วยเกียรติยศชื่อเสียงมีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ มีฐานะมั่นคง หวยเด็ด

จารุณี (จา – รู – นี) หมายถึง สาวงาม เด่นด้วยภูมิอายุ ศรีและมนตรี เสริมให้ท่านปราศจากโรคภัย อายุมั่นขวัญยืน มีฐานะที่มั่นคง มากด้วยผู้อุปถัมภ์ เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน เลขเด็ดงวดนี้ ๒๔

จิณณะ (จิน – นะ) หมายถึง ผู้ประพฤติชอบ เด่นด้วยภูมิศรีและมนตรี เสริมให้ท่านมีเกียรติยศชื่อเสียง เป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ แวดล้อมด้วยผู้อุปถัมภ์ มีฐานะมั่นคง หวยแม่นๆ   เลขเด็ดงวดนี้ ๒๔

จิรกร (จิ – ระ – กอน) หมายถึง ผู้มีความพยายาม เด่นด้วยภูมิอายุ ศรีและมูละ เสริมให้ท่านปราจากโรคภัย มากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน ฐานะและการงานมั่นคง เลขเด็ด ๑๙ เลขเด็ดงวดนี้

จิรฐา (จิ – ระ – ถา) หมายถึง หลักที่มั่นคง เด่นด้วยภูมิอายุ มูละและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยเงินทอง ปราศจากโรคภัยมากด้วยผู้อุปถัมภ์มีมิตรและบริวารที่ดีเกื้อหนุน เลขเด็ด ๒๔ หวยแม่นๆ

จิรณัฐ (จิ – ระ – นัด) หมายถึง ผู้คงไว้ซึ่งปัญญา เด่นด้วยภูมิอายุ ศรีและมนตรี เสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีเกียรติยศชื่อเสียง ได้เป็นเจ้าคนนายคน มากด้วยผู้อุปถัมภ์ หวยแม่นๆ  ๓๒

 

เลขเด็ดงวดนี้ หน้า 280

 

จิรัฏฐ์ (จิ – รัด) หมายถึง ความมั่นคง เด่นด้วยภูมิอายุ ศรีและมนตรี เสริมให้ท่านปราศจากโรคภัย มีเกียรติยศชื่อเสียง มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ มากด้วยเสน่ห์ มีฐานะมั่นคง หวยแม่นๆ   ๔๑

จิรายุ (จิ – รา – ยุ) หมายถึง ความเป็นอมตะ เด่นด้วยภูมิอายุและศรี เสริมให้ท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มากด้วยเกียรติยศชื่อเสียงมีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ ฐานะมั่นคง  ๒๔ หวยแม่นๆ 

เลขเด็ดงวดนี้ จุฑามาศ (จุ – ทา – มาด) หมายถึง ปืนหรือมงกุฎที่ทำจากทอง เด่นด้วยภูมิบริวาร เดช ศรี และมนตรี เสริมให้ท่านราบรื่นในหน้าที่การงานมากด้วยเกียรติและชื่อเสียง เลขเด็ด ๒๔ หวยแม่นๆ 

ฉันท์ทัต (ฉัน – ทัด) หมายถึง ความพึงพอใจ เด่นด้วยภูมิเดชและมนตรี เสริมให้ท่านเป็นที่ยำเกรง มากด้วยบารมีและอำนาจ มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ แวดล้อมด้วยผู้เกื้อหนุน หวยแม่นๆ ๓๒

ชญาภา (ชะ – ยา – พา) หมายถึง ผู้มีรัศมีแห่งชัยชนะ เด่นด้วยภูมิบริวารและศรี เสริมให้ท่านมากด้วยเกียรติยศชื่อเสียง ได้เป็นเจ้าคนนายคน แวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดี เลขเด็ด

เลขเด็ดงวดนี้งวดนี้ ชยพล (ชะ – ยะ – พน) หมายถึง ชนะด้วยพลัง เด่นด้วยภูมิบริวารและอายุ เสริมให้ท่านแวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ๒๔ หวยเด็ด

เลขเด็ดงวดนี้ ชลากร (ชะ – ลา – กอน) หมายถึง แหล่งต้นน้ำ เด่นด้วยภูมิอายุ ศรีและมูละ เสริมให้ท่านมีพลานามัยที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย มากด้วยเกียรติยศชื่อเสียง ได้เป็นเจ้าคนนายคน เลขเด็ด ๑๔ หวยเด็ด

ชวิศ (ชะ – วิด) หมายถึง ผู้มีปัญญาเป็นเลิศ เด่นด้วยภูมิอายุ เดชและศรี เสริมให้ท่านได้เป็นเจ้าคนนายคน เลขเด็ดงวดนี้ เปี่ยมด้วยอำนาจวาสนา มีเกียรติยศชื่อเสียง มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ  ๑๙

เลขเด็ดงวดนี้ หน้า 281

ชัญญา (ชัน – ยา) หมายถึง ผู้ประเสริฐ เด่นด้วยภูมิศรี เสริมให้ท่านมากด้วยเกียรติยศชื่อเสียง มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ ผู้คนให้การสรรเสริญ มากด้วยผู้อุปถัมภ์ หวยเด็ด ๑๕ หวยแม่นๆ

ชาคริยา (ซา – คริ – ยา) หมายถึง ผู้ระวังตนอยู่เสมอ ในที่นี้หมายถึงผู้ที่มีสติอยู่เป็นนิตย์ เด่นด้วยภูมิอายุ ศรีและมูละ เสริมให้ท่านมีพลานามัยที่สมบูรณ์ รุ่งเรืองด้วยเงินทอง เลขเด็ด ๒๔ หวยเด็ด

เลขเด็ดงวดนี้ ชามา (ชา – มา) หมายถึง ลูกสาว เด่นด้วยภูมิบริวารและศรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน มีเกียรติยศชื่อเสียง มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ ฐานะมั่นคง เลขเด็ดหวยแม่นๆ

ชเยศ (ชะ – เยด) หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ เด่นด้วยภูมิบริวาร เดชและศรี เสริมให้ท่านได้เป็นเจ้าคนนายคน บริวารให้ความเคารพยำเกรง เปี่ยมด้วยอำนาจวาสนา ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง ๑๙

ญาณกร (ยา – นะ – กอน) หมายถึง ผู้ทำให้เกิดปัญญา เด่นด้วยภูมิอายุ ศรี มูละและมนตรี เสริมให้ท่านรุ่งเรืองในทุกด้าน มีเกียรติและชื่อเสียง ได้เป็นเจ้าคนนายคน มีฐานะมั่นคง  ๑๕ หวยเด็ด

ญาณวุฒิ (ยา – นะ – วุด) หมายถึง ผู้คงไว้ซึ่งความรู้ เด่นด้วยภูมิบริวาร เลขเด็ดงวดนี้ ศรีและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุนการงานเจริญรุ่งเรือง มีฐานะมั่นคง  ๒๔ หวยเด็ด

อักษรนำหน้าชื่อ ภูมิมนตรี

ภูมิมนตรีของท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีคือ คือ พระพุธ(๔) ชื่อโสณนาม ประกอบด้วยอักษร ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ หากต้องการความเป็นมงคลของชื่อตามหลักเลขศาสตร์ด้วยแล้ว อักษรที่ควร

นำมาใช้จะมีอยู่สี่ตัวด้วยกัน นั่นก็คือ ฎ, ฏ, ฐ, ณ เพราะทั้งสี่ตัวตรงกับตำแหน่งดาวที่เป็นศุภเคราะห์

 

เลขเด็ดงวดนี้ หน้า 282

 

ฎ, ณ เป็นอักษรที่มีเลขกำกับเท่ากับ ๕ เทียบได้กับพระพฤหัสบดีเป็นศุภเคราะห์ ธาตุดิน หวยเด็ด

ฎ, ฐ เป็นอักษรที่มีเลขกำกับเท่ากับ ๙ เทียบได้กับพระเกตุ เป็นศุภเคราะห์ หวยแม่นๆ

 

อักษรในภูมิมนตรีช่วยเสริมในเรื่องผู้อุปถัมภ์ และหน้าที่การงานสำหรับท่านที่ต้องการมีความมั่นคงในหน้าที่การงานเมื่อเติบใหญ่ อักษรในภูมิมนตรีจะเกื้อหนุนในด้านนี้ ทั้งในส่วนของยศศักดิ์ ตำแหน่งหน้าที่ ความมั่นคงของชีวิต เพราะจะได้คนดีมียศศักดิ์คอยอุปถัมภ์ สำหรับผู้หญิงจะช่วยให้เป็นคนมากด้วยเสน่ห์ ได้พบคู่ครองที่ดี มีครอบครัว ที่อบอุ่น ให้ท่านใช้อักษรในภูมิมนตรีนำหน้าชื่อ หวยแม่นๆ  หรือมีอยู่ในชื่อมากกว่าหนึ่งตัว เพื่อเสริมให้ท่านเป็นที่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ และนำมาซึ่งความเกื้อกูลในทุกๆ ด้าน

 

เลขเด็ดงวดนี้

เลขเด็ดงวดนี้ ชื่อที่คัดสรรแล้ว หวยเด็ด

ณฐพงศ์ (นะ – ถะ – พง) หมายถึง มีเชื้อสายมาจากนักปราชญ์ เด่นด้วยภูมิบริวาร เดชและมูละ เสริมให้ท่านแวดล้อมด้วยมิตรและบริวารรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติเงินทอง เลขเด็ด ๔๐

ณพิชญ์ (นะ – พิด) หมายถึง ผู้มีความรู้ เด่นด้วยภูมิบริวาร ศรีและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่เกื้อหนุน มีเกียรติยศชื่อเสียง หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง  ๓๒ หวยเด็ด

เลขเด็ดงวดนี้ ณรงค์ (นะ – รง) หมายถึง การศึก เด่นด้วยภูมิอายุและมูละ เสริมให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน เลขเด็ด ๒๔ หวยแม่นๆ

ณัฏฐพล (นัด – ถะ – พน) หมายถึง มีความรู้เป็นพลัง เด่นด้วยภูมิบริวาร อายุและศรี เสริมให้ท่านปราศจากโรคภัย แวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน ฐานะมั่นคง เลขเด็ด ๔๑

หน้า 283 หวยเด็ด หวยแม่นๆ

ณัฏฐชัย (นัด – ถะ – ไช) หมายถึง ชนะด้วยปัญญา เด่นด้วยภูมิอายุ ศรีและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีเกียรติยศชื่อเสียง มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ เลขเด็ด ๔๑

ณัฏฐวรรณ (นัด – ถะ – วัน) หมายถึง ผู้มาจากตระกูลนักปราชญ์ เด่นด้วยภูมิบริวาร อายุและศรี เสริมให้ท่านมีพลานามัยที่สมบูรณ์ แวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ให้คุณ เลขเด็ด ๔๖

ณัฏฐวี (นัด – ถะ – วี) หมายถึง ผู้มีปัญญา เด่นด้วยภูมิอายุ ศรีและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เลขเด็ดงวดนี้ มีเกียรติยศชื่อเสียงมีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ มีฐานะมั่นคง เลขเด็ด ๔๐

หวยแม่นๆ ณัฏฐ์ (นัด) หมายถึง นักปราชญ์ เด่นด้วยภูมิศรี เสริมให้ท่านมีเกียรติยศชื่อเสียง ได้เป็นเจ้าคนนายคน ผู้คนให้ความนับหน้าถือตา มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคง การงานเจริญรุ่งเรือง  ๓๖

เลขเด็ดงวดนี้ ณัฐฐาพร (นัด – ถา – พอน) หมายถึง ปราชญ์ผู้ประเสริฐ เด่นด้วยภูมิบริวาร อุตสาหะและมนตรี หวยเด็ด เสริมให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ชีวิตราบรื่น ปราศจากอุปสรรค ฐานะมั่นคง เลขเด็ด ๔๐

ณัจฉรียา (นัด – ฉะ – รี – ยา) หมายถึง มีความเป็นที่ประจักษ์ เด่นด้วยภูมิอายุ ศรีและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีเกียรติยศชื่อเสียง ได้เป็นเจ้าคนนายคน เลขเด็ด ๔๐ หวยแม่นๆ

ณัฐพล (นัด – ถะ – พน) หมายถึง ผู้มีความรู้เป็นพลัง เด่นด้วยภูมิบริวาร อายุและศรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่เกื้อหนุน มีเกียรติยศชื่อเสียง มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ เลขเด็ด ๓๒

ณัฐรมย์ (นัด – ถะ – รม) หมายถึง ผู้เป็นที่ชื่นชมของนักปราชญ์เด่นด้วยภูมิบริวาร อายุและศรี่ เลขเด็ดงวดนี้ เสริมให้ท่านมีมิตรและบริวารที่ดีเกื้อหนุน มีเกียรติยศชื่อเสียง ได้เป็นเจ้าคนนายคน ๕๔

 

เลขเด็ดงวดนี้ หน้า 284

 

ณัฐเศรษฐ (นัด – ถะ – เสด) หมายถึง ปราชญ์ผู้มีทรัพย์ เด่นด้วยภูมิอายุ เดชและศรี เสริมให้ท่านได้เป็นเจ้าคนนายคน เปี่ยมด้วยอำนาจวาสนา สุขภาพร่างกายแข็งแรง ฐานะมั่นคง ๔๔ หวยเด็ด

ณัฐวุฒิ (นัด – ถะ – วุด) หมายถึง ปราชญ์ผู้เจริญ เด่นด้วยภูมิอายุและศรี เสริมให้ท่านมีพลานามัยที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมากด้วยเกียรติยศชื่อเสียง มีฐานะมั่นคง  ๓๒

เลขเด็ดงวดนี้ ณัชชา (นัด – ชา) หมายถึง ผู้มีความรู้ เด่นด้วยภูมิศรีและอุตสาหะ เสริมให้ชีวิตปราศจากอุปสรรคและปัญหา หวยเด็ด มากด้วยเกียรติยศชื่อเสียง ได้รับการสรรเสริญ ชีวิตราบรื่น ปราศจากอุปสรรค  ๑๔

ณิชกุล (นิด – ชะ – กุน) หมายถึง ตระกูลที่บริสุทธิ์ เด่นด้วยภูมิอายุ เดช ศรีและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา หวยเด็ด มีเกียรติยศและชื่อเสียง สุขภาพแข็งแรง ฐานะมั่นคง ๑๙

ณิชารีย์ (นิ – ชา – รี) หมายถึง ผู้ประเสริฐ เด่นด้วยภูมิอายุ ศรีและอุตสาหะ เลขเด็ดงวดนี้ เสริมให้ท่านปราศจากอุปสรรคและปัญหา มากด้วยเกียรติยศชื่อเสียง มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ  ๔๐